C C C C A+ A A- X

Политика за защита на личните данни

            Районен съд – Бургас има задължение да предостави информация в изпълнение на чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данни) и чл. 54 от Закона за защита на личните данни

I. Данни за администратора на лични данни:

         Данни за контакт с администратора:

Адрес: гр. Бургас,  ул. „Александровска“ № 101, етаж 3

            гр. Бургас, ул. „Жени Патева“ № 1, Съдебно изпълнителна служба и Съдии по вписванията

Работно време: понеделник–петък, 08:30 ч. – 17:00 ч.

Електронна поща:  burgas@rs-justice.bg

Телефон: 056/878 871, факс: 056/846 160

          Данни за контакт с длъжностното лице по защита на личните данни:
 По отношение на дейността на съда, свързана с административната дейност, с дейностите, в качеството на работодател, по отношение на изпълнението на задължения по договори, които Районен съд – Бургас е страна или инициативи извън правораздавателната дейност, на основание чл. 37, пар. 1, буква „а“, във връзка с чл. 37, пар. 5 и 6 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламента за длъжностно лице с определена:

 Атанаска Русева – Служител по сигурността на информацията в Районен съд – Бургас

 Електронна поща: ARuseva@rs-burgas.com

Телефон: 056/878 871, факс: 056/846 160

II. Категории лични данни, цели на обработването и правното основание за обработването им:

Принципи, от които се ръководим и които спазваме при обработването на личните данни са следните: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, целесъобразност и точност, пропорционалност, отчетност, цялостност и поверителност.

Районен съд – Бургас обработва личните данни на физически лица, като задължително изискване за изпълнение на правомощията, възложени му от нормативните актове. Непредставянето на изискуемите от нормативните актове лични данни препятства възможността за изпълнение на задълженията на съда и съответно произнасяне по вашите искания.

Категориите лични данни, които се събират, обработват и съхраняват в Районен съд – Бургас са класифицирани в регистри, както следва:

 1. Правораздавателна дейност – администриране на административни, граждански, наказателни и изпълнителни дела, произтичаща от съответната нормативна уредба.

Правно основание: чл.6, §1, б."в" и „д“ и чл.9, §2, б."б" от Регламент/ЕС/ 2016/679, процесуалните закони, кодекси (ГПК, НПК, СК), както и от всички нормативни актове и произтичащите от тях задължения, въз основа на които съдът може да бъде  сезиран.

Основната цел, с която се извършва обработване на лични данни на физически лица – участници в съдебния процес, е идентифицирането им по безспорен начин, във връзка с осъществяването на законоустановени функции на Районен съд - Бургас в качеството му на орган на съдебната власт, осъществяващ правораздавателни функции, както и с цел обработване на делата, съобразно изискванията на процесуалните закони и Правилника за администрацията в съдилищата.

Личните данни се предоставят от участниците в съдебния процес, от техните процесуални представители или от други институции, когато в необходимо.

Районен съд-Бургас чрез настоящата политика за защита на личните данни уведомява субектите за задължението им, че предоставянето на лични данни на администратора във всички случаи, в които е сезиран съдът е изискване за редовност на документа, съгласно приложимия процесуален закон, поради което последицата от тяхното непредставяне ще доведе до оставяне без движение или връщане на молбата, с която Районен съд-Бургас е сезиран.

 1. Бюро съдимост.

Правно основание: чл. 6, §1, б."в"  и чл. 10 от Регламент/ЕС/2016/679, НК, НПК, Наредба № 8 за функциите и организацията на дейността на Бюрата за съдимост,  НПК, НК.

Основната цел, с която се извършва обработване на лични данни на физически лица е идентифицирането им по безспорен начин, във връзка с осъществяването на възложената на Бюро съдимост функция да събира, съхранява данни и обменя информация за съдимост на лицата, родени в района на съда.

Личните данни се предоставят от органи на съдебната власт и от физическите лица, заявяващи издаване на свидетелство за съдимост.

 1. Управление на човешките ресурси.

Правно основание: Данните от тази категория се обработват в съответствие с действащото законодателство. Правното основание за обработване на тези данни се съдържа в  чл. 6, § 1, б. „б“  и „в“ и чл. 9 § 2, буква „б  от Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за съдебната власт, Правилника за администрацията в съдилищата, Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване, Закона за счетоводството, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за безопасни условия на труд, Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Закон за здравословни и безопасни условия на труд и съпътстващите го поднормативни актове.

Личните данни се събират, обработват и съхраняват с цел изпълнение на законовите задължения на администратора, в качеството му на работодател, във връзка с трудовите правоотношения на лицата, за целите на финансово-счетоводната отчетност, както и във връзка с изпълнение на законовите задължения, свързани с провеждане на юридически стаж в съда и изпълнение на функциите на съдебните заседатели.

            За целите на управление на човешките ресурси в съда се обработват лични данни на: магистрати, съдии по вписванията, държавни съдебни изпълнители и съдебни служители в съда, включително и  на освободени такива, на кандидати за постъпване на работа в съда, на стажант-юристи, на съдебни заседатели, заявили желание да изпълняват тази функция в Районен съд – Бургас.

Във връзка с изпълнението на трудови или служебни правоотношения се обработват само изискуемите от закона лични данни, които се съхраняват в определените от трудовото и осигурително законодателство срокове. При процедурите по подбор на персонала се спазват изискванията на специалните закони, уреждащи тази дейност (Кодекс на труда и Правилника за администрацията в съдилищата), като резултати от процедурите по подбор на съдебни служители се публикуват на официалната страница на Районен съд – Бургас.

Когато в процедура по подбор се изисква представянето на оригинали или нотариално заверени копия на документи, удостоверяващи физическа и психическа годност на кандидата, необходимата квалификационна степен и стаж за заеманата длъжност, субектът на данните, който не е одобрен за назначаване, може да си ги получи в 6-месечен срок от окончателното приключване на процедурата.

В областта на здравословните и безопасни условия на труд се прилагат разпоредбите на ЗЗБУТ и Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина, в изпълнение на които Районен съд – Бургас е сключил договор със Служба за трудова медицина.

Районен съд – Бургас обработва и публикува на Интернет страницата на съда  лични данни на задължените лица, подали декларации пред съда, в качеството му на работодател по реда на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ). 

Районен съд – Бургас обработва и публикува на Интернет страницата си лични данни за съдебните заседатели, положили клетва пред общото събрание на Районен съд – Бургас и съответно на освободените такива.

Личните данни се предоставят от магистратите, съдебните служители, кандидатите за работа, стажант-юристите и съдебните заседатели (за които данните се събират от Общински съвети при съответната община).

 1. Финансово-счетоводна дейност.

Правно основание: чл.6, §1, б."в"  от Регламент/ЕС/ 2016/679, във връзка със ЗСВ, НПК, Наредба № 7 за съдебните заседатели, Наредба Н-13/17.12.2019, Закон за счетоводството Кодекса на труда, Кодекса за социалното осигуряване и др.

Основната цел за която се извършва обработването на лични данни на физически лица е свързано с извършване на плащания на участници в съдебния процес (съдебни заседатели, преводачи, вещи лица, процесуални представители и други) на хонорари за извършени експертизи, разноски по делата, за участие в съдебно заседание, пътни разходи и др. Обработването на данни се извършва и по отношение на вносителите на съдебни такси по делата или за извършвани от съда дейности. 

Личните данни се предоставят от участниците в съдебния процес или съответно от вносителите на таксите.

 1. Доставчици/контрагенти.

Правно основание:  чл.6, §1, б."в"  и от Регламент/ЕС/2016/679, Закон за обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане, Закон за задълженията и договорите, Търговски закон, Закон за държавния бюджет на Република България, Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор, Закон за мерките срещу изпирането на пари.

Личните данни се обработват по отношение на физически лица – доставчици/контрагенти на Районен съд – Бургас с цел осигуряване на материално-технически условия и снабдяване в съда. Данните са в минимален обем, достатъчни само за точното изпълнение на съответния договор.

Личните данни се предоставят от физическите лица, участници в процедури, от контрагенти, а в предвидените в закона случаи съдът се снабдява служебно с тях.

 1. Заявители/жалбоподатели, молители.

Правно основание: чл.6, §1, б."в" от Регламент/ЕС/2016/679, Административно-процесуален кодекс, Закон за достъп до обществена информация, Закон за защита на личните данни и други нормативни актове

            Личните данни се обработват с цел изпълнение на законови задължения на администратора и използването им е ограничено само за служебни цели, като данните се използват за индивидуализирането и установяване на връзка с лицата, както и за  нуждите на водения регистър по ЗДОИ.

Личните данни в този регистър лицата предоставят сами на администратора и категориите им са по лична преценка или съобразно разпоредбите на ЗДОИ.

 1. Инициативи на Районен съд – Бургас.

Правно основание: чл. 6, §. 1, б.”а”, чл. 9, §. 2, б.”а” от Регламент/ЕС/ 2016/679.

            Личните данни се обработват във връзка с дейности на съда, насочени към широката общественост, сътрудничество с образователни и неправителствени институции, организиране на обучения и квалификация за магистрати и съдебни служители, участие в проекти. 

Личните данни се предоставят от самите участници в  инициативите, а при организиране на обучения и участие в проекти, данните се изискват съобразно изискванията на финансиращата организация.  

            За тази цел се обработват лични данни на лица, които изразяват своето свободно, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за обработването. Личните данни, които се събират се ползват само за целите на конкретната инициатива. При участието на деца в инициативите, предоставянето на данни (име, възраст и училище) е доброволно, като данните се обработват само за целите на участие в съответната инициатива.

 1. Посетители/Видеонаблюдение.

Обработването на лични данни на посетители в Съдебната палата в Бургас, в която се помещава и Районен съд - Бургас се извършва чрез обработващ лични данни от Регионална дирекция „Охрана“, към ГД „Охрана“ – Министерство на правосъдието. Целта на събирането на лични данни е идентифициране на физически лица, посещаващи сградата на Съдебната палата и контрол на достъпа.

        Субектите, от които се събират лични данни могат да бъдат разделени в следните категории:

            а) извън правораздавателната дейност на Районен съд Бургас: магистрати, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписванията, съдебни служители; кандидати за работа; контрагенти, жалбоподатели, заявители по реда на ЗДОИ; участници в инициативи, събития, обучения и др.;

           б) в кръга на правораздавателната дейност на съда – от участниците в съдебния процес по административни, граждански и наказателни дела (страни, подсъдими, процесуални представители, вещи лица, свидетели, преводачи, тълковници, съдебни заседатели и др.), участници в изпълнителното производство;

           в) във връзка с дейността на Бюро съдимост – от органи на съдебната власт, изпращащи информация за осъдените лица, от физически лица, заявили желание да получат свидетелство за съдимост или институции, заявили желание да получат справка за съдимост.

III. Категории получатели на лични данни извън Районен съд – Бургас на територията на Република България.

Районен съд – Бургас разкрива лични данни на трети страни и получатели само ако те имат законово основание да ги получат. Категориите получатели на личните данни се определят за всеки конкретен случай според законовото им основание да получат данните, като могат да бъдат:

 • държавни органи в съответствие с техните правомощия (например Висш съдебен съвет, Прокуратура на Република България, Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт, държавни съдебни изпълнители, частни съдебни изпълнители, служби „ГРАО“ към съответните общини, Бюро съдимост) и др.
 • банки, при възникнало законово или договорно задължение;
 • пощенски и куриерски доставчици при адресиране на кореспонденция до физически или юридически лица;
 • общини, кметства, в случаите, когато изпълняват задължения на връчители въз основа на процесуалните закони.

IV. Предаване на лични данни в трети страни или международни организации.

            Районен съд - Бургас предава лични данни в трети държави или международни организации само в съответствие със задължения, произтичащи от нормативни актове и само  в рамките на правораздавателната дейност - при наличие на  участник в съдебния процес с местоживеене в чужда държава или при изпълнение на съдебни поръчки. 

Районен съд - Бургас предава лични данни само чрез регламентираните в глава V от Регламент ЕС/ 2016/679механизми за предаване на данни и в съответствие с разпореждане на надзорния орган, в зависимост от конкретния случай.

V. Срок за съхранение на личните данни.

Районен съд – Бургас прилага принципа за ограничаване на съхранението и съхранява лични данни в периоди, които са подходящи за целите, за които данните се обработват, като се отчита и научно-историческото или справочното им значение. Сроковете за съхранение са определени в нормативните документи (Закон за националния архивен фонд, Закон за счетоводството, Правилник за администрацията на съдилищата). В случаите, при които срокът на съхранение на данните не е нормативно определен, срокът на съхранение се определя според вида на данните и целите за които се събират и обработват. В съда се прилага Примерната номенклатура на делата със срокове за съхраняване, образувани от дейността на Окръжните и Районните съдилища.

VI. Права на физическите лица във връзка със защитата на личните данни.

            Общият регламент относно защитата на данните предвижда следните права на физическите лица във връзка с обработване на личните им данни:

 1. Право на достъп до личните данни, свързани с лицето, които се обработват от администратора;
 2. Право на коригиране на неточни или непълни лични данни;
 3. Право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и други);
 4. Право на ограничаване на обработването при наличие на правен спор между администратора и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 5. Право на преносимост на данните, когато личните данни се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
 6. Право на възражение по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;
 7. Право субектът на данни да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за него или го засяга в значителна степен.

Произтичащите от Общия регламент относно защитата на данните права може да се упражнят с писмено или електронно заявление до администратора на лични данни. В заявлението следва да  се посочи име, адрес и други данни за идентифицирането като субект на данните, да се опише в какво се изразява  искането, предпочитаната  форма за комуникация и действия по  искането. Необходимо е  искането да е подписано, с датата на подаване и адреса за кореспонденция.

Районен съд-Бургас реализира правата на субектите на данни съобразявайки принципа, че когато личните данни се съдържат в съдебно решение, документ или материали по дело, изготвени в наказателното производство правата на субектите на данни не могат да противоречат на разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс.

Районен съд - Бургас информира своевременно субекта на данни за конкретния механизъм на тяхното предаване тогава, когато се предават лични данни на субекта в трети държави или международни организации, обработвани от съдилищата в контекста на съдебната му функция.

Районен съд-Бургас може да откаже пълно или частично упражняване на правата на субектите на данни, както и да не изпълни задължението си за съобщаване на субекта на данните за нарушение на тяхната сигурност тогава, когато упражняването на правата или изпълнението на задължението на администратора би създало риск от нарушаване на  обществения ред, независимостта на съдебната система или заплаха за националната сигурност, или когато е предвидено със специален закон.

            Право на жалба до надзорен орган.

Ако считате, че Вашите права по Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на личните данни или съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни са нарушение Вие имате право да подадете жалба:

 • до Инспектората към Висшия съдебен съвет, когато са нарушени правата Ви, в резултат на изпълнение на функциите на съда, в качеството му на орган на съдебната власт;
 • до Комисията за защита на личните данни или до съда в останалите случаи, както и да обжалвате актовете и действията на администратора на лични данни по реда на чл.38-40 Закона за защита на личните данни.

VII. Информация за интернет страницата на Районен съд – Бургас.

Използване на бисквитки.

Интернет страницата на Районен съд – Бургас използва „бисквитки“ (cookies). „Бисквитката” е малко количество данни, които уебсайтът съхранява на компютъра или мобилното устройство на посетителя. На интернет страницата на съда  се използват „бисквитки” във връзка с неговото функциониране, както и за събиране на статистически данни с цел извършване на анализ. Бисквитките служат за разграничаване на потребители и сесии, за определяне на нови сесии, за подаване на заявки, съхраняване източника на трафик и начина, по който е достигнат сайта.

Чрез съответна настройка на Вашия браузер можете винаги да изключите както нашите бисквитки, така и бисквитките на трети страни. В случай, че ползвате линк, който Ви препраща в друг сайт, той ще има собствени бисквитки и политика за сигурност, над които ние нямаме контрол.

VIII. Промени в политиката за защита на личните данни.

Запазваме правото да променяме политиката си за защита на личните данни при промяна на нормативната уредба или организацията на дейността в съда.

Политиката за защита на личните данни в Районен съд Бургас е утвърдена със Заповед на Административния ръководител, Председател на Районен съд Бургас. Последната актуализация на политиката е утвърдена със заповед № РД 13-260/05.10.2021 г.

 

           

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация