C C C C A+ A A- X

Медиатори

Андрея Петков Шивачев

Образование: висше юридическо

Квалификация: юрист

Професионален опит: 28 г. юридически стаж;

Адвокат на свободна практика, с опит в сферата на наказателното и семейното право.

Медиатор № 20060622001/22.06.2006 г. в Единния регистър на медиаторите към МП;

Допълнителна квалификация: Участвал и организирал семинари за личностно развитие и взаимоотношения към фондация „Същност“ – София с водещ фасилитатор д-р Менис Юсри –Великобритания.

Област, в която предлагам услуги по медиация: семейни спорове, наказателно право, спорове при непозволено увреждане и др.

Биляна Димова Вътева

Образование: Висше педагогическо и икономическо

Квалификация: учител, Магистър по стопанско управление – „управление на европейски проекти”

Професионален опит: 7 години като начален учител в ОУ „Васил Априлов” – Бургас и от 3 години директор на ЧНУ „Д-р Мария Монтесори” – Бургас. На свободна практика към неправителствени организации в областта на разработване и менажиране на проекти предимно в социалната сфера.

Медиатор № 20110711001 в Единния регистър на медиаторите към МП;

Допълнителна квалификация: Владеене на английски и испански език

Област, в която предлагам услуги по медиация: Училищни, граждански, вещни, семейни, трудови, потребителски спорове и др.

Величко Николов Киселичков

Образование: Инженер по електроника

Квалификация: Бизнес консултант

Област, в която предлагам услуги по медиация: семейни спорове, спорове между наследници, спорове за недвижими имоти, търговски спорове, потребителски спорове.

Всеволод Владиславович Никонов

Образование: Висше икономическо

Професионален опит: Управление на проекти, експлоатация на инженерни системи, социални дейности.

Медиатор Рег.№ 2015111800, дата на вписане в Единния регистър на медиаторите към МП: 18.11.2015 г.

Допълнителна квалификация: Владеене на руски език.

Област, в която предлагам услуги по медиация:граждански, търговски, застрахователни, вещни, потребителски спорове, уреждане на спорове в областта на етажна собственост, мултинационални общности, в българо-руска среда, арбитражни дела, изпълнителни производства.

Десислава Николова Николова

Образование: Висше юридическо – Магистър, специалност „Право“

Квалификация: Старши юрисконсулт на летище. Юрист с познания и практика в областта на гражданското право и процес, трудово, търговско и облигационно право, административно право и процес, авиация, летища и летищни дейности.

Професионален опит: Над 15 години юридически стаж.

Допълнителна квалификация: Следдипломно обучение на СУ „Св. Климен Охридски“ по Правната система на ЕС след Договора от Лисабон – Удостоверение, рег. №10102/23.11.2010 г.

Удостоверение №5/03.07.2016 г. от Професионална Асоциация на медиаторите в България /ПАМБ/ за завършен пълен курс на обучение за медиатор;

Медиатор № №20161025002, вписан в Единния регистър на медиаторите към МП;

Специализация по търговска медиация - Удостоверение №3/25.06.2017 г.;

Сертификат от ПАМБ за преминало обучение с теоретична подготовка и практическа част по семейна, търговска и потребителска медиация;

Сертифициран „НЛП практик“

Чужди езици: Френски, английски език и руски език.

Област, в която предлагам услуги по медиация: Граждански, трудови, търговски, семейни, публично-частни и др. спорове.

Димитринка Маринчева Желязкова

Образование: Магистър „Социална психология”. Професионален опит: 11 г.

Квалификация: Магистър "Социална психология";

Професионален опит: Практикуващ психолог: частна практика – психологически консултации за деца и възрастни; детско-родителски, семейни отношения. Медиатор № 20060721004/21,07,2006 г. в Единния регистър на медиаторите към МП.

Допълнителна квалификация: Сертификация за работа с: Conners 3: Рейтингова скала за оценка на хиперактивността и коморбидните състояния; Рейтинг скала за оценка на детското развитие; PSI-4 Индекс на родителския стрес; DAF – оценка на агресията при деца и юноши; „Работа по случаи за превенция и интервенция на родителско отчуждение – PAS синдром”.

Владеене на руски език.

Област, в която предлагам услуги по медиация: Семейна медиация

Димитър Петров Кирилов

Образование: Средно специално

Квалификация:

Професионален опит: 25 г. стаж;контрол спазване на законите

на свободна практика, с опит в сферата на гражданско и административно право,възстановяване на порт фолио.Разрешение на конфликти.

Медиатор № 20110711003 в Единния регистър на медиаторите към МП;

Допълнителна квалификация: Специализация по финансови конфликти; Владеене на руски език

Област, в която предлагам услуги по медиация: граждански, търговски, вещни, семейни, трудови, потребителски спорове, спорове при непозволено увреждане и др.

Добринка Минкова Аврамова

Образование: Висше

Квалификация: Психология

Професионален опит: петнадесет години в областта на архитектурата и строителството; дванадесет години в областта на наказателното право.

Медиатор № 20181130007 в Единния регистър на медиаторите в Министерството на правосъдието.

Допълнителна квалификация: управление на проекти по европейски програми – завършен курс 2008 г. към УНСС

Област, в която предлагам услуги по медиация: граждански, търговски, застрахователни, семейни, потребителски спорове

Елена Маринова Петкова

Образование: „Международни отношения“ - висше икономическо – УНСС; МА „Психология на социалните дейности“ – ПУ „Паисий Хилендарски“;

„Международни отношения - право на ЕС“ -

СУ „Св.Климент Охридски“ – магистър по право на ЕС.

Квалификация: икономист, психолог и магистър по право на ЕС.

Професионален опит: 17 г.

Допълнителна квалификация: специализация „Жени лидери в гражданското общество“ – МВнР Израел; Медиатор № 20121126001, вписан в Единния регистър на медиаторите към МП; специализация по търговска и семейна медиация – ПАМБ. Международна лятна школа по преговори, комуникация и медиация - ПАМБ.

Чужди езици: испански, английски и руски език; ползва сърбо-хърватски и македонски.

Област, в която предлагам услуги по медиация: търговска и семейна медиация; уреждане на трудови, публично-частни и междуинституционални спорове.

Елена Георгиева Ставрева

Образование: Висше юридическо; Икономически техникум.

Квалификация: Юрист; Икономист-счетоводител

Професионален опит: 19 г. юридически стаж като адвокат на свободна практика. Имам опит в областта на търговското, облигационното, вещното, семейното, наследственото и административното право, граждански и административен процес, изпълнително право.

Допълнителна квалификация: Медиатор, вписан под № 20060622008 в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието

Област, в която предлагам услуги по медиация: граждански, търговски, вещни, семейни, трудови, потребителски спорове, спорове при непозволено увреждане и др.

Жулиета Димова Иванова

Образование: Висше

Квалификация: Магистър по право

Професионален опит: Медиатор регистриран в единен регистър на медиаторите към МП, с номер 20080718002. Член в Управителният съвет на Сдружение Граждани за Поморие.

Допълнителна квалификация:

Владеене на руски език.

Област, в която предлагам услуги по медиация: Специализация по търговска, семейна, гражданска медиация;

Иван Данев Иванов

Образование: Завършил с отличие БСУ, квалификационна степен: магистър право. Завършил ВНВТУ “ ТОДОР КАБЛЕШКОВ“, гр. София, квалификационна степен: инженер-оператор в транспорта. Професионален опит - Медиатор от 07. 05 .2009 година, вписан под №20090507001 в ЕРМ при Министерство на Правосъдието, работил в МВР, работил в сферата на частния бизнес, понастоящем работи като адвокат на свободна практика. Допълнителна квалификация: Владеене на руски език.

Област, в която предлагам услуги по медиация: граждански, търговски, застрахователни, вещни, семейни, трудови, потребителски спорове, спорове при непозволено увреждане, неоснователно обогатяване, право на ЕС, медицинско право и др.

Иванка Маринова Кирязова

Образование: висше юридическо

Квалификация: юрист

Професионален опит: юрисконсулт от 1994г. до 1999г.; адвокат на свободна практика от 1999г., с опит в сферата на семейното право, като част от гражданско право, облигационно и вещно право, международно частно право.

Медиатор – Удостоверение № 3/ 25.01.2007 г. на Министерство на правосъдието

Допълнителна квалификация: Владеене на руски език

Област, в която предлагам услуги по медиация: семейни спорове, родителски права, граждански, търговски, вещни, трудови, потребителски спорове, спорове при непозволено увреждане, проблеми на етажна собственост и др., спорове с международен елемент.

Катя Михова Маринова

Образование: висше юридическо

Квалификация: медиатор, вписана в Единния регистър на медиаторите под № 20100810005

Професионален опит: 16г. 2 м. юридически стаж като адвокат

Допълнителна квалификация:

Област, в която предлагам услуги по медиация: гражданско, търговско, семейно право и др.

Костадинка Георгиева-Кръстева

Образование: висше юридическо

Квалификация:

Професионален опит: 9г.и 4м. юридически стаж; Адвокат на свободна практика, с опит в сферата на гражданското право.

Допълнителна квалификация: Специализация по семейна медиация.

Област, в която предлагам услуги по медиация: граждански спорове - семейни, имотни, междусъседски, наемни, битови, непозволено увреждане; трудови спорове;

Кристина Младенова Демирева

Удостоверение № 10/09.07.2017г. от Професионална асоциация на медиаторите в България за успешно завършен курс на обучение за медиатор

Медиатор № 20170908003 в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието

Сертификат за обучение по семейна, търговска и потребителска медиация

Сертификат за участие в Международна лятна школа по преговори, медиация и ОРС 2018 г. на Професионална асоциация на медиаторите в България

Сертификат за участие в обучението „Преговори и решаване на спорове: основни стратегии и умения” с лектор проф. Джордж Зайдел от Професионална асоциация на медиаторите в България

Сертификат за участие в обучение по теми, свързани с медиация, с включен тридневен курс на Тереза Ф. Фрисби (САЩ) „Преговори и решаване на спорове: повишаване на емоционалната интелигентност на масата на медиация” от Професионална асоциация на медиаторите в България

Област, в която предлагам услуги по медиация:

Граждански, трудови, търговски, семейни, публично-частни, потребителски и др. спорове

Лалка Божилова Манева

Образование: Висше юридическо

Квалификация: Юрист

Професионален опит:

18 години юридически стаж в областта на вещното и наследственото право.

Допълнителна квалификация:

Медиатор, вписан под № 20210611002 в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието.

Специализации:

- Семейна медиация – Удостоверение № 54/04.07.2021 г. – Сдружение „Споразумения;

- Бизнес медиация – Удостоверение № 42/05.12.2021 г. – Сдружение „Споразумения“

Област, в която предлагам услуги по медиация:

граждански, търговски, семейни, вещни, наследствени, трудови и други спорове.

Маргарита Владимирова Бакалова

Образование: Висше икономическо. Педагогика.

Квалификация: Мениджър в туризма; Старши учител по икономически дисциплини

Професионален опит: 33 г.

10 г. „Личен състав“ в Градска поликлиника „Меден рудник“- Бургас; 23 г. – преподавател по икономически дисциплини в Професионална търговска гимназия – Бургас; Оценител на недвижими имоти и съдебно-икономически експертизи; Медиатор 20181214005 в Единен регистър на медиаторите към МП.

Допълнителна квалификация: Специализация по търговска медиация.

Област, в която предлагам услуги по медиация: Граждански, търговски, застрахователни, вещни, семейни, трудови, потребителски спорове и др.

Мариана Стефанова Трифонова

Образование: висше юридическо и висше икономическо

Квалификация: гражданско и административно право

Професионален опит: 19 години и 6 месеца юридически стаж като адвокат, с опит в гражданското, административно право и процес, изпълнителен процес.

Допълнителна квалификация:

Област, в която предлагам услуги по медиация: граждански, търговски, семейни, вещни, трудови, потребителски спорове и др.

Мая Николаева Сариева

Образование: Висше икономическо - Магистър-специалност „Счетоводство и контрол”

Квалификация: Стопанска диагностика, Управленско счетоводство, Данъчно право, Управление на местните финанси, Финансов контрол и одиторски стандарти, НСФОМСП.

Професионален опит: Експерт по трудово-правни и социално-осигурителни въпроси. Колективни трудови договори, казуси по Кодекса на труда. Данъчно облагане и счетоводна отчетност.

Медитор № 20190516012 от 27.05.2019 г. в Единния регистър на медиаторите към МП.

Област, в която предлагам услуги по медиация: Граждански, семейни, трудови, търговски, застрахователни, пенсионни–осигурителни, публично-частни и други спорове.

Мила Николова Попова

Образование: Висше юридическо

Квалификация: 19 години юридически стаж, Адвокат на свободна практика, с опит в сферата на гражданското и търговското право.

Медиатор №20080227003, вписана в Единния регистър на медиаторите от 27.02.2008 г.

Професионален опит:

Допълнителна квалификация: Специализация по търговска медиация, владеене на руски език

Област, в която предлагам услуги по медиация:граждански, търговски, застрахователни, вещни, семейни, трудови, потребителски спорове, спорове при непозволено увреждане и др.

Нелия Иванова Близнакова

Образование: право, Юридическо; Средно техническо – архитектура и строителство

Квалификация: Медиатор № 20200305014 в Единния регистър на медиаторите към МП;

Професионален опит: Специализация по търговска медиация; Владеене на руски и английски език

Област, в която предлагам услуги по медиация: граждански, търговски, вещни, семейни, трудови, потребителски спорове, спорове при непозволено увреждане и др.

Николай Атанасов Тотев

Образование: Висше юридическо и предучилищна педагогика

Квалификация: ТУ София – инженер по автоматика

ИУ Варна – мениджмънт и стопански бизнес

Open University London – The Professional Certificate in Management

Професионален опит: 30 години

Консултантска дейност и бизнес планиране. Разработване и управление на евро проекти. Бюджетиране. Валутни пазари и инвестиции. Интегрирани системи за управление по ISO стандарти.

Допълнителна квалификация: езици - английски, руски

Медиатор, вписан в ЕРМ под № 20170213002 Специализация по търговска медиация

Област, в която предлагам услуги по медиация:

- търговски спорове;

- презгранични спорове;

- семейни спорове;

- спорове, свързани с права на потребители;

- граждански спорове.

Петя Господинова Колева

Образование: Висше юридическо; Завършила Бургаски свободен университет

Квалификация:

Професионален опит: 14 г. и 8 м. юридически стаж; Адвокат на свободна практика с опит в сферата на гражданско, административно и наказателно право; Медиатор № 20090806002 в Единния регистър на медиаторите.

Допълнителна квалификация: Владеене на английски език, руски език, испански език и френски език

Област, в която предлагам услуги по медиация: граждански, търговски, застрахователни, вещни, семейни, трудови, потребителски спорове, спорове при непозволено увреждане и др.

Пешка Христова Чернокожева

Образование: Висше юридическо

Квалификация:

Професионален опит: над 20 г. юридически стаж

Адвокат на свободна практика, с опит в сферата на гражданското и административно право; Медиатор №20060523004 в Единния регистър на медиаторите към МП;

Допълнителна квалификация: Специализация по търговска медиация; владеене на английски език.

Област, в която предлагам услуги по медиация: граждански, търговски, застрахователни, вещни, семейни, трудови, потребителски спорове, спорове при непозволено увреждане и др.

Росица Велчева Димова

Образование: Висше психология

Професионален опит: 14 г. и 9 м. – психолог;

Психолог, педагогически съветник, кариерен консултант, работа с хора с увреждания. Работа с родители и деца с противообществени прояви.

Медиатор № 20200122007 в Единния регистър на медиаторите към МП;

Допълнителна квалификация: Специализация по търговска медиация; семейна медиация, училищна медиация

Област, в която предлага услуги по медиация:

граждански, търговски, семейни, трудови, потребителски спорове.

Светлана Георгиева Събева

Образование: висше юридическо

Квалификация: юрист

Професионален опит: 10 години юрисконсулт, предишен опит в сферата на строителството и туризма

Удостоверение № 5/29.07.2018г. от Професионална асоциация на медиаторите в България за успешно завършен курс на обучение за медиатор, Сертификат за участие в Международна лятна школа по преговори, медиация и ОРС 2018г. на Професионална асоциация на медиаторите в България, Сертификат за участие в обучението „Преговори и решаване на спорове: основни стратегии и умения” с лектор проф Джордж Зайдел по време на Международна лятна школа по преговори, медиация и ОРС 2018г. на Професионална асоциация на медиаторите в България, Сертификат за участие в обучение по теми, свързани с медиация, с включен тридневен курс на Тереза Ф. Фрисби (САЩ) „Преговори и решаване на спорове: повишаване на емоционалната интелигентност на масата на медиация” по време на ІІІ международна лятна школа по комуникация, преговори и медиация 2019г.

Медиатор № 20180905001 в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието

Член на Общото събрание на Професионална асоциация на медиаторите в България

Чужди езици: Английски, френски и руски език

Област, в която предлагам услуги по медиация: Граждански, трудови, търговски, семейни, публично-частни, потребителски и др. спорове.

Севим Неджатиева Ахмедова

Образование: Висше юридическо и предучилищна педагогика

Квалификация:

Професионален опит: 20 г. педагогически и 18 г. юридически стаж;

Адвокат на свободна практика, с опит в сферата на наказателно, гражданско и административно право; Медиатор, вписан под № 20070125004 в Единния регистър на медиаторите към МП;

Допълнителна квалификация: Владеене на турски език

Област, в която предлагам услуги по медиация: Семейни, родителски права, непозволено увреждане, граждански, търговски, вещни, трудови, потребителски спорове и др. подобни.

Станислава Атанасова Калинова

Образование: Магистър Псхология

Квалификация: Работа с родители и юноши с противообществени прояви.

Професионален опит: 14 год. Работа като психолог. Социално консултиране, работа с приемни семейства и деца с увреждания.

Област, в която предлагам услуги по медиация: гражданска, семейна, училищна, търговска, трудова, потребителска медиация.

Вписана в единен регисър на медиаторите № 20200122006

Теменужка Стоянова Чилингирова

Образование: Висше-юридическо - Магистър специалност „Право”.

Квалификация: юрисконсулт в „Националната агенция по приходи”; главен юрисконсулт в холдингова компания в областта на транспортните услуги, производство и строителство; главен експерт в „Комисията по финансов надзор” в областта на капиталовия пазар, застрахователен пазар и осигурителен пазар; адвокат в областта на гражданското право и процес - семейното, търговското, облигационно и вещно право, застрахователно и изпълнително производство.

Професионален опит: над 17 години юридически стаж.

Допълнителна квалификация: Удостоверение за правоспособност на помощник-частен съдебен изпълнител съгласно протокол №5/23.10.2015год.

Удостоверение №8/14.06.2015 г. от Професионална Асоциация на медиаторите в България /ПАМБ/ за завършен пълен курс на обучение за медиатор;

Медиатор № №20170801001, вписан в Единния регистър на медиаторите към МП;

Специализация по търговска медиация - Удостоверение №14/25.06.2017 г.;

Сертификат от ПАМБ за преминало обучение с теоретична подготовка и практическа част по семейна, търговска и потребителска медиация;

Област, в която предлагам услуги по медиация: Граждански, семейни, трудови, търговски, застрахователни, пенсионни–осигурителни, публично-частни и други спорове.

Хубавина Япаджиева

Образование: висше юридическо

Квалификация: юрист

Професионален опит:

Над 20 години професионален опит (октомври 1998-ноември 2011г. действуващ адвокат; от ноември 2011г. до февруари 2022г. директор дирекция „Правно-нормативно, информационно и административно обслужване и главен юрисконсулт на Община Поморие);

-Удостоверение №9/09.07.2017г. на Професионална асоциация на медиаторите в България (ПАМБ) за успешно завършен курс на обучение за медиатор;

-Удостоверение №005/08.09.2017г. на Министерство на правосъдието за вписване в Единния регистър на медиаторите под №20170908005;

-Сертификат за участие в Международна лятна школа по комуникация, преговори и медиация 21-25.06.2017г. на Професионална асоциация на медиаторите в България;

- Сертификат за участие в Международна лятна школа по преговори, медиация и ОРС 19-24.06.2018г. на Професионална асоциация на медиаторите в България;

-Сертификат за участие в обучението „Преговори и решаване на спорове: основни стратегии и умения” с лектор проф Джордж Зайдел по време на Международна лятна школа по преговори, медиация и ОРС 20-23.06.2018г. на Професионална асоциация на медиаторите в България;

-Сертификат за участие в обучение по теми, свързани с медиация, с включен тридневен курс на Тереза Ф. Фрисби (САЩ) „Преговори и решаване на спорове: повишаване на емоционалната интелигентност на масата на медиация” по време на ІІІ международна лятна школа по комуникация, преговори и медиация 18-22.06.2019г. на Професионална асоциация на медиаторите в България;

Член на Общото събрание на Професионална асоциация на медиаторите в България.

Чужди езици: Английски език

Област, в която предлагам услуги по медиация:

Граждански, семейни, публично-частни, потребителски и др. спорове.

Пламена Георгиева Гьорчева

Образование: Висше юридическо

Квалификация: Медиатор №20210622007, вписан в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието.

Професионален опит: 18 г. юридически стаж; Адвокат на свободна практика с опит в сферата на гражданско, семейно, търговско, вещно, облигационно, трудово, изпълнително, административно, застрахователно и наказателно право, етажна собственост, потребителски спорове;

Допълнителна квалификация: Владеене на английски език и руски език;

Област, в която предлагам услуги по медиация: Граждански, търговски, вещни, семейни, наследствени, трудови, облигационни, застрахователни спорове, потребителски спорове, спорове във връзка със закона за управление на етажната собственост, спорове при непозволено увреждане и др.

Теодора Стефанова Попова – Трендафилова

Образование: Висше-юридическо

Квалификация: Медиатор, вписан с № 20210624001 в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието

Професионален опит: 18г. юридически стаж.

Адвокат на свободна практика с опит в сферата на гражданско, семейно, наследствено, вещно, търговско, изпълнително, облигационно, трудово право.

Допълнителна квалификация: английски език, руски език

Област, в която предлагам услуги по медиация: Граждански, търговски, вещни, семейни, наследствени, трудови, застрахователни, облигационни спорове, потребителски спорове, спорове във връзка със Закона за управление на етажната собственост, спорове при непозволено увреждане и др.

Добрина Илиева Костадинова

Образование: Висше юридическо

Квалификация: Медиатор №20230117001, вписан в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието.

Професионален опит: 25 г. юридически стаж; Адвокат с опит в сферата на семейното, облигационното, вещното, наследственото и наказателното право;

Област, в която предлагам услуги по медиация: Граждански, семейни, облигационни, вещни, наследствени, потребителски и други спорове.

Снежана Колева Руева

Магистър по начална училищна педагогика, със специализации по екология и интерактивни методи в образованието. Богат опит с работа по проекти в областта. Дипломиран медиатор, практикуващ в училищна среда. Ментор на ученици в областта на медиацията. Обществен възпитател към Комисията за борба с противообществените прояви на непълнолетни и малолетни към Община Бургас.

Сертифициран обучител към Министерство на образованието по Метода на д-р Томас Гордън за беззагубно разрешаване на конфликти: "Трениране на успешни родители"; "Трениране на успешни деца и младежи". Област, в която предлагам услуги по медиация - семейни спорове, търговски спорове, граждански спорове.

Живко Иванов Панайотов

Образование:Висше Квалификация:доктор по управление, обучител на медиатори Професионален опит: 14год.опит в медиацията с над 250 разрешени казуса. Медиатор №20070314001 в Единния регистър на медиаторите към МП

Област, в която предлагам услуги по медиация: бизнес спорове,трудови спорове, социални спорове,семейни междуличностни спорове

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация