C C C C A+ A A- X

Указател за контакт

Ръководство

Силвия Петрова

и.ф. Административен ръководител

Петя Георгиева

Заместник-председател, отговарящ за наказателна колегия

МАГИСТРАТИ – ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ

Анна Щерева

Състав I

Асен Радев

Състав XXXVII

Ваня Ванева

Състав LII

Дарина Йорданова

Състав XXXVI

Димана Кирязова-Вълкова

Състав X

Евгени Узунов

Състав LIV

Елеонора Кралева

Състав IV

Иван Дечев

Състав XX

Ивелина Мавродиева

Състав III

Калин Кунчев

Състав XL

Магдалена Маринова

Състав V

Моника Яханаджиян

Състав XXI

Невена Ковачева

Състав XXXVIII

Панайот Атанасов

Състав VII

Радостина Петкова

Състав VI

Райна Кирякова

Състав XIII

Силвия Петрова

Състав XVI

Стоян Мутафчиев

Състав XXXII

МАГИСТРАТИ – НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ

Анатоли Бобоков

Състав XVII

Андон Вълков

Състав LI

Георги Иванов

Състав XI

Мариета Бушандрова

Състав XII

Марина Мавродиева

Състав LIII

Мартин Баев

Състав XLVI

Мая Стефанова

Състав V

Николай Гемеджиев

Състав XXII

Петя Георгиева

Състав VIII

Пламена Събева

Състав XXI

Станимира Иванова

Състав XX

Тодор Митев

Състав XLVII

Яна Атанасова

Състав XLIII

Яна Колева

Състав VII

Дежурен граждански съдия

Дежурният граждански съдия разглежда: молби за назначаване на особен представител при извършване на сделки с имоти, собственост на малолетни и непълнолетни, когато интересите между тях и родителите са противоречиви; молби за приемане и отказ от наследство; молби за даване на разрешение за теглене на суми или извършване на сделки с имущество на поставени под пълно или ограничено запрещение лица.

Дежурен граждански съдия

Съдии по вписванията

Адрес: гр.Бургас пл.”Жени Патева” № 1 ет.1

Дежурен съдия

Стая № 2

Маргарита Миндова-Шивачева

Стая № 7

тел. 056 841 272

Свилен Янев

Стая № 7

тел. 056 841 272

Камен Хараламбов

Стая № 7

тел. 056 841 272

Дора Ангелова

Стая № 8

тел. 056 844 407

Дарина Геренова

Стая № 8

тел. 056 844 407

Милена Лакова

Стая № 9

тел. 056 846 123

Тонка Сарафова

Стая № 9

тел. 056 846 123

Весела Георгиева

Стая № 9

тел. 056 846 123

Съдебно изпълнителна служба

Адрес: гр.Бургас, пл.”Жени Патева “ № 1 ет.2 /старата сграда на Районен съд/ Наддавателните предложения се входират в Съдебно изпълнителна служба - ул. Жени Патева №1, ет.2, стая 202 /Стария съд/

Деловодствo, регистър «Публични продажби»

Стая № 202

тел./факс 056 844 133

Деловодство

Стая № 205

тел. 056 844 403

Деловодство

Стая № 208

тел. 056 844 409

Диана Ставрева

Държавен съдебен изпълнител

Стая № 203

тел. 056 844 124

Кольо Кръстев

Държавен съдебен изпълнител

Стая № 203:

тел. 056 844 124

Мая Синкова

Държавен съдебен изпълнител

Стая № 204

тел. 056 844 413

Таня Михова

Ръководител

Стая № 204

тел. 056 844 413

Съдебен администратор

Работно време

 • Работното време на Общата администрация е от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.

Съдебен администратор

Етаж 3, Стая № 18

Телефон 056 878 844, факс 056 846 160

burgas-rs@justice.bg

Административен секретар

Работно време

 • Работното време на Общата администрация е от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.

Административен секретар

Етаж 3, Стая № 15

Телефон 056 878 843; факс 056 846 160

burgas-rs@justice.bg

Главен счетоводител

Работно време

 • Работното време на Общата администрация е от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.

Главен счетоводител

Етаж 3, стая 23б

Телефон 056 878 866, факс 056 846 160

burgas-rs@justice.bg

Счетоводител

Работно време

 • Работното време на Общата администрация е от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.

Счетоводител

Етаж 3, Стая № 25

Телефон 056 878 845, факс 056 846 160

burgas-rs@justice.bg

Човешки ресурси и статистика

Работно време

 • Работното време на Общата администрация е от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.

Човешки ресурси и статистика

Етаж 3, Стая № 25

Телефон 056 878 852, факс 056 846 160

burgas-rs@justice.bg

Касиер-домакин

Работно време

 • Работното време на Общата администрация е от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.

Касиер-домакин

Етаж 3, Стая № 19

burgas-rs@justice.bg

Регистратура

Работно време

 • Работно време от 09.00 до 17.00 часа без прекъсване
Намира се на Партера в Съдебната палата. В регистратурата се приемат постъпващите в съда документи за първоначално образуване на дела - искова молба, молба, жалба, както и за образуване на дела по обжалване на вече постановени от районния съд актове - въззивна жалба, частна жалба, молба за отмяна. Приемат се също и документи, по които се образуват наказателни дела от общ, частен и административен характер - обвинителен акт, постановление на прокурора, искане за вземане на мярка за неотклонение "Задържане под стража", жалба срещу наказателно постановление и др.

Аделина Семова

Служител

тел. 056 878 855 факс 056 878 878

Нели Желязкова

Служител

тел. 056 878 855 факс 056 878 878

ГРАЖДАНСКО ДЕЛОВОДСТВО

Работно време

 • Работно време от 09.00 до 17.00 часа без прекъсване
Намира се на ІІІ етаж в Съдебната палата, стаи 19 и 20; Стая 19 - телефон за справки 056 878 872 Стая 20 - телефон за справки 056 878 872 В деловодствата се съхраняват всички новообразувани дела, които не са приключили, както и приключилите дела, по които решенията не са влезли в сила и подлежат на обжалване, както и делата с влезли в сила крайни съдебни актове, които са подготвени за архивиране. В деловодствата може да се направи справка по всяко дело за: страни, насрочване, приключване, предмет, съдържание на съдебните книжа и актове. Това може да стане срещу представяне на адвокатска карта, документ за самоличност, който да удостовери, че сте страна по делото или пълномощно от страна по делото. Важно! Делата не се дават на граждани и адвокати за изнасяне извън деловодствата. Запознаването с делата се извършва в определената за целта Адвокатска стая - стая №22, разположена между двете деловодства

Николина Димитрова

Съдебен деловодител VII граждански състав; VI граждански състав

Николинка Тодорова

Съдебен деловодител XVI граждански състав; XLIV граждански състав

Радостина Видева

Съдебен деловодител V граждански състав

Божана Велева

Съдебен деловодител XL граждански състав;ХХХVІII граждански състав

Калина Евтимова

Съдебен деловодител ХXI граждански състав

Мила Пеева

Съдебен деловодител ІII граждански състав; XLVIII граждански състав

Роса Кацарова

Съдебен деловодител XIII граждански състав; XXXVII граждански състав

Христина Димова

Съдебен деловодител ХX граждански състав

Яна Проданова

Съдебен деловодител X граждански състав;XXXII граждански състав

НАКАЗАТЕЛНО ДЕЛОВОДСТВО

Работно време

 • Работно време от 09.00 до 17.00 часа без прекъсване
Намира се на ІІІ етаж в Съдебната палата, стая № 24; телефони 056 878 864 и 056 878 853

Димитрина Ковачева

Съдебен деловодител XXІ наказателен състав; ХVII наказателен състав

Иринка Георгиева

Съдебен деловодител V наказателен състав; LI наказателен състав

Марияна Райкова

Съдебен деловодител ХII наказателен състав; ХLVII наказателен състав

София Карадимова

Съдебен деловодител VIII наказателен състав; XLIV наказателен състав

Станка Иванова

Съдебен деловодител XV наказателен състав

Тереза Тодорова

Съдебен деловодител XX наказателен състав; XXII наказателен състав

Архив

Работно време

 • Работно време: от 09.00 до 17.00 часа без прекъсване
Намира се на ІІІ етаж в Съдебната палата – стая № 30. Телефон 056 878 856 В архива се съхраняват дела, приключили с влезли в сила съдебни актове. Според вида на делото то се пази в архива пет години, след което същото се унищожава и се запазва крайният съдебен акт. В архива се подават всички молби, отнасящи се до намиращите се там дела - молби за издаване на заверени преписи и изпълнителни листи., Важно! Делата не се дават на граждани и адвокати за изнасяне извън деловодството.

Румен Денков

Тонка Димова

Бюро "Съдимост"

Работно време

 • Работно време: от 09.00 до 17.00 часа без прекъсване

На партера, вдясно от асансьорите. Телефон 056 878 857 В деловодството се издават свидетелства (справки за съдимост - за полиция, прокуратура, др.съдилища и др.) след подаване на попълнени документи от гражданите и квитанция за внесена държавна такса. Държавната такса може да внесете във всяка банка (ИЗВЪН СГРАДАТА НА СЪДЕБНАТА ПАЛАТА) по обявената сметка за държавни такси на Районен съд - Бургас или да заплатите на място, чрез ПОС терминално устройство. Приложими са следните видове карти: VISA, VISA Electron, V PAY. MasterCard, Maestro, Борика и RaiCard, издадени от банки, регистрирани и лицензирани на територията на страната. Документите се подават в деловодството - на партера, вдясно от асансьорите и са: 1. Надлежно попълнено ЗАЯВЛЕНИЕ (бланка, която можете да получите на място, безплатно) 2. Лична карта 3. Квитанция за платена държавна такса от 5.00 левa (ако сумата е внесена в банков офис) Свидетелството за съдимост за гражданите с месторождение Бургас се получава веднага (когато е за работа в България), а с месторождение извън района се получава в срок от 3 дни. От 15 февруари 2013 година, с изменение в Наредба № 8 от 26 февруари 2008 г. за функциите и организацията на дейността на Бюрата съдимост, се въведе възможност за издаване на електронно свидетелство за съдимост.

Лиляна Русинова

Мариана Каратеодорова

Радка Томова

Съдебни секретари

Съгласно "ПРАВИЛНИК за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища" Чл. 55. (1) Съдебният секретар: 1. съставя протоколи за откритите съдебни заседания под диктовката на председателя на състава, които са на разположение на страните в тридневен срок от съдебното заседание; 2. изготвя списъци за реда и часовете на разглеждане на делата по образец – приложение № 2, и ги поставя пред съдебните зали и информационните табла; 3. подрежда и номерира по реда на постъпването на книжата от заседанията; 4. изпълнява разпорежданията на съда, постановени в откритите заседания; 5. съобразно длъжностна характеристика може да изготвя и изпраща обявления на страните след постановяване на решение по делото, като прави отбелязване върху решението; 6. вписва в книгата за открити съдебни заседания делата на състава; 7. съставя документи за изплащане на определените суми за възнаграждения и разноски на експерти, свидетели, съдебни заседатели и други по определени образци; 8. съставя списъци на лицата за призоваване в съда след първото по делото заседание по образец – приложение № 3, на които отбелязва кога и къде са изпратени призовките и съобщенията, или отразява начина на уведомяването им; 9. най-малко 10 дни преди заседанието проверява връщането на призовките и другите книжа по делото и докладва резултата на съдията-докладчик; 10. изготвя призовките по отложените дела и отразява резултата в книгата за откритите заседания в тридневен срок от съдебното заседание; 11. изготвя изпълнителни листове по подлежащи на изпълнение съдебни актове, както и по определения за налагане на глоба и отбелязва това в регистъра за издадените изпълнителни листове; 12. в срока за изготвяне на протокола предава обявените за решаване дела на съдията-докладчик, а отложените, прекратените и с изготвени актове дела – в деловодството; 13. извършва и други дейности, указани в този правилник и възложени му от административния ръководител на съда или от съдебния администратор.

Анелия Такова

Съдебен секретар

Ани Стоянова

Съдебен секретар

Гергана Стефанова

Съдебен секретар

Даниела Михайлова

Съдебен секретар

Диляна Бодурова

Съдебен секретар

Елена Христова

Съдебен секретар

Жасмина Славова

Съдебен секретар

Зинаида Монева

Съдебен секретар

Златка Калоянова

Съдебен секретар

Илияна Гальова

Съдебен секретар

Калина Събева

Съдебен секретар

Кина Киркова

Съдебен секретар

Красимира Андонова

Съдебен секретар

Мариана Колева

Съдебен секретар

Марина Димова

Съдебен секретар

Мария Милева

Съдебен секретар

Милена Манолова

Съдебен секретар

Милица Доневска

Съдебен секретар

Мирослава Енчева

Съдебен секретар

Михаела Радева

Съдебен секретар

Недялка Йозова

Съдебен секретар

Райна Жекова

Съдебен секретар

Снежана Петрова

Съдебен секретар

Станка Атанасова

Съдебен секретар

Станка Добрева

Съдебен секретар

Информационен център

Информационният център се намира на партера и обслужва Окръжен и Районен съд – Бургас, като извършва справки:
- за движението на делата по описите на БОС и БРС; по телефон за движението на делата по описите на БОС и БРС;
- за графика на насрочените за деня дела по описите на БОС и БРС;
- за образците на заявления за издаване на документи, включително и разяснения за тяхното попълване;

В помощ на граждани и адвокати, в Информационния център може да се получи информация:
- за местоположението на съдебните зали;
- за разположението на органите на съдебната власт в съдебната палата и техните функции;
- за банкови сметки и таксите, събирани от органите на съдебната власт;
- за видовете удостоверения, издавани от органите на съдебната власт в Съдебната палата, както и необходимите документи за това.

Център за медиация

Работно време

 • Работното време на Центъра за медиация:
 • всеки делничен ден от 9.00 до 17.00 часа

Телефон за информация и контакти с Центъра: 0889208923

 

Ани Цветанова

Съдебен секретар

Етаж 2, стая № 49

телефон: 056 879 462;

mediation@rs-burgas.com

Христина Димова

„Гражданско деловодство“

Етаж 3, стая № 20

телефон: 056 878 863

mediation@rs-burgas.com

Системни администратори

Работно време

 • Работното време на Общата администрация е от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.

Системни администратори

Етаж 3, стая 28

Телефон 056 878 847, факс 056 846 160

burgas-rs@justice.bg

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация